บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ ร่วมสร้างสาธารณกุศล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ในการสร้างถนนและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป? ร่วมอิ่มบุญไปด้วยกันนะค่ะ