บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและมอบของเพื่อเป็นที่ระลึก แก่ “ท่านผู้อำนวยการสุวิทย์ หีบแก้ว”

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง

ณ โรงเรียนโป้งเชือกศึกษาสถาน อ.สหสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์